Polityka prywatności

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Wszystkie materiały zawarte na stronach internetowych firmy DK-PROF ważne są jedynie na terenie Polski i przeznaczone dla mieszkańców Polski.
Materiały reklamowe zamieszczone na stronach internetowych firmy DK-PROF są jedynie reklamą produktów oferowanych przez firmę DK-PROF i nie są ofertą w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego.
Firma DK-PROF nie ponosi odpowiedzialności za precyzyjność, kompletność i aktualność informacji podawanych na stronach internetowych. Ponadto DK-PROF zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian bez powiadomienia. DK-PROF nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód, będących rezultatem korzystania ze stron internetowych. Ryzyko związane z wykorzystywaniem informacji zamieszczonych w serwisie ponosi użytkownik.
Zamieszczone na stronach internetowych dokumenty i grafika maja jedynie charakter poglądowy i są proponowanym przykładem rozwiązań technicznych, toteż DK-PROF nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie informacji znajdujących się na swojej stronie. W szczególności poprzez wykorzystywanie rozwiązań technicznych w Państwa projektach technicznych.
Firma DK-PROF nie ponosi odpowiedzialności za treść innych stron internetowych, do których zamieszcza na swojej stronie pośrednie i bezpośrednie odwołania Użytkownik korzystając z nich opuszcza strony internetowe DK-PROF. Jednocześnie firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe, bezpośrednio lub pośrednio wynikające z uzyskania informacji na tychże stronach.
Firma DK-PROF oświadcza, że w chwili umieszczenia odwołań w swoim serwisie do innych stron internetowych, strony nie zawierały treści sprzecznych z prawem.
Jeżeli zostały zamieszczone odnośniki do stron internetowych firmy DK-PROF na obcych serwisach, firma DK-PROF nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody majątkowe i nie majątkowe wiążące się z uzyskaniem informacji za pośrednictwem tych nośników.

WYKORZYSTYWANIE MATERIAŁÓW

Oznaczenia graficzne, słowno-graficzne, nazwy własne i inne oznaczenia o charakterze odróżniającym umieszczone na stronie internetowej objęte są prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Firma DK-PROF ma wyłączne prawa do korzystania z tych znaków i oznaczeń na terenie gdzie dystrybuuje swoje produkty.
Strony internetowe firmy DK-PROF są chronione prawem i naruszanie tych praw skutkować będzie wystąpieniem na drogę postępowania sadowego przeciwko osobom lub podmiotom prawa te naruszającym.
Firma DK-PROF zastrzega wszelkie prawa do strony internetowej, jej elementów graficznych, układu stron oraz jakichkolwiek innych jej elementów.
Możliwe jest wykorzystywanie do publikacji dokumentów oraz grafik zamieszczonych na stronach serwisu DK-PROF pod warunkiem uzyskania zgody i autoryzacji firmy DK-PROF. Dozwolone jest ładowanie, wyświetlanie, kopiowanie i przekazywanie materiałów innym osobom w zakresie dozwolonego użytku osobistego, pod warunkiem, że materiały nie sa modyfikowane.

DANE OSOBOWE

Odwiedzając strony internetowe firmy DK-PROF mogą Państwo być poproszeni o podanie danych osobowych. Informacje te podawane są dobrowolnie. Brak informacji spowoduje wstrzymanie przeprowadzonej czynności, dla której informacje są niezbędne.
Informacje, które Państwo udzielacie traktowane są poufnie i nie będą udostępniane osobom trzecim. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do technicznego zarządzania serwisem obsługi klientów oraz w celach marketingowych wyłącznie w niezbędnym zakresie. Dane osobowe przekazywane są instytucjom i urzędom państwowym jedynie w przypadkach określonych w krajowych przepisach prawnych.
Z wyjątkiem danych osobowych służących do Państwa identyfikacji, przetwarzanych zgodnie z wytycznymi oświadczenia o prywatności, nie traktujemy jak poufne i podlegające ochronie prawnej żadnych innych informacji nadsyłanych za pośrednictwem internetu..

Przesyłając jakiekolwiek dane czy materiały z wyjątkiem danych osobowych służących do Państwa identyfikacji zgodnie z wytycznymi oświadczenia o prywatności , wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie tych danych przez firmę DK-PROF do dowolnych celów, włączając w to reprodukcję, transmisję, publikację, przekaz radiowy i wysyłkę.