Politika ochrany osobných údajov

ZODPOVEDNOSŤ

Všetky materiály obsiahnuté na internetových stránkach spoločnosti DK-PROF sú platné iba na území Poľska a sú určené pre obyvateľov Poľska. Reklamné materiály uvedené na internetových stránkach spoločnosti DK-PROF sú len reklamou výrobkov ponúkaných spoločnosťou DK-PROF a nie sú ponukou v zmysle čl. 66 Občianskeho zákonníka. Spoločnosť DK-PROF nenesie zodpovednosť za presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií uvedených na internetových stránkach. Okrem toho si DK-PROF vyhradzuje právo zavádzať všetky zmeny bez oznámenia. DK-PROF nenesie zodpovednosť za vzniknuté škody, ktoré vzniknú následkom využívania internetových stránok. Riziko súvisiace s využívaním informácií uvedených na stránkach nesie užívateľ. Dokumenty a grafické prvky uvedené na internetových stránkach majú výlučne ilustračný charakter a sú navrhovaným technickým riešením, pričom DK-PROF nenesie zodpovednosť za nesprávne využiatie informácií nachádzajúcich sa na jej stránkach. Jedná sa najmä o využitie technických informácií vo Vaších technických projektoch. Spoločnosť DK-PROF nenesie zodpovednosť za obsah iných internetových stránok, na ktoré sa priamo aj nepriamo odvoláva. Užívateľ pri ich používaní opúšťa stránky spoločnosti DK-PROF. Spoločnosť zároveň nenesie zodpovednosť za majetkové a nemajetkové škody, priamo alebo nepriamo vyplývajúce z informácií umiestnených na týchto stránkach.
Spoločnosť DK-PROF vyhlasuje, že v momente publikovania odvolávok na svojich stránkach tieto neobsahovali protiprávny obsah. Ak boli na iných stránkach publikované odvolávky na internetové stránky spoločnosti DK-PROF, spoločnosť DK-PROF nenesie zodpovednosť za prípadné majetkové a nemajetkové škody súvisiace so získaním informácií prostredníctvom týchto nosičov.

VYUŽÍVANIE MATERIÁLOV

Grafické označenia, negrafické označenia, vlastné názvy a iné označenia s rozlišujúcim charakterom uvedené na internetových stránkach sú pokryté autorským právom a inými predpismy týkajúcimi sa duševného vlastníctva. Spoločnosť DK-PROF má výlučné právo využívať tieto znaky a označenia na územiach, na ktorých distribuuje svoje výrobky.
Internetové stránky spoločnosti DK-PROF sú chránené právom a porušenie tohto práva bude mať za následok súdne konanie proti osobám alebo právnym subjektom, ktoré ho narušili.

Spoločnosť DK-PROF si vyhradzuje všetky práva na internetovú stránku, jej grafické prvky, usporiadania stránok a akýchkoľvek iných prvkov. Publikovanie dokumentov a grafických zobrazení je možné pod podmienkou súhlasu spoločnosti DK-PROF a autorizácii spoločnosti DK-PROF. Povolené je nahrávanie, zobrazovanie, kopírovanie a preposielanie materiálov iným osobám v rozsahu povoleného osobného používania pod podmienkou, že materiály nie sú upravované.

OSOBNÉ ÚDAJE

Pri návšteve internetových stránok spoločnosti DK-PROF môžete byť požiadaní o zadanie svojich osobných údajov. Tieto informácie sú uvádzané dobrovoľne. Nedostatok informácií má za následok pozastavenie realizovanej činnosti, pre ktorú sú informácie nevyhnutné.
Informácie, ktoré zadáte sú považované za dôverné a nebudú sprístupnené tretím osobám.

Tieto údaje budú použité výlučne na technické účely riadenia zákazníckeho servisu a na marketingové účely a výlučne v nevyhnutnej miere. Osobné údaje sú poskytované štátnym orgánom a inštitúciám iba v prípadoch definovaných v národných právnych predpisoch. Okrem osobných údajov potrebných pre Vašu identifikáciu a spracovávaných v súlade so zásadami ochrany osobných údajov, nepovažujeme za dôverné a podliehajúce právnej ochrane žiadne iné informácie odosielané prostredníctvom internetu.
Odosielaním akýchkoľvek údajov alebo materiálov s výnimkou osobných údajov slúžiacich na identifikáciu zákazníka v súlade so zásadami vyhlásenia o ochrane osobných údajov, dávate súhlas na spracovávanie týchto údajov spoločnosťou DK-PROF na ľubovoľné ciele, vrárane reprodukovania, vysielania, publikovania, rádiového prenosu a odosielania.