Politika soukromí

ZODPOVĚDNOST

Veškeré materiály obsažené na webových stránkách firmy DK-PROF platí jen na území Polska a jsou určené pro obyvatele Polska.
Reklamní materiály umístěné na webových stránkách firmy DK-PROF jsou jen reklamou výrobků nabízených firmou DK-PROF a není to nabídka ve smyslu čl.66 občanského zákoníku.
Firma DK-PROF nezodpovídá za přesnost, kompletnost a aktuálnost informací uváděných na webových stránkách. Kromě toho DK-PROF si vyhrazuje právo zavádět veškeré změny bez oznámení. DK-PROF nezodpovídá z titulu způsobených škod, jež jsou následkem užívání webových stránek. Riziko spojené s využíváním informací umístěných v servisu nese uživatel.
Umístěné na webových stránkách dokumenty a grafika mají jen názorný charakter a jsou navrhovaným příkladem technických řešení, tedy DK-PROF nezodpovídá za nesprávné využití informací nacházejících se na své stránce. Hlavně využíváním technických řešení ve Vašich technických projektech.
Firma DK-PROF nezodpovídá za obsah jiných webových stránek, na které umísťuje na své stránce přímé a nepřímé odkazy. Uživatel užívajíc tyto stránky vychází z webových stránek DK-PROF. Zároveň firma nezodpovídá za majetkové a nemajetkové škody, přímo nebo nepřímo vyplývající ze získání informací na těchto stránkách.
Firma DK-PROF prohlašuje, že v momentě umístění odkazů ve svém servisu na jiné webové stránky, neobsahovaly stránky protiprávních textů.
Pokud byly umístěny odkazy na webové stránky firmy DK-PROF na cizích servisech, firma DK-PROF nezodpovídá za případné majetkové a nemajetkové škody související se získáním informací prostřednictvím těchto nosičů.

VYUŽÍVÁNÍ MATERIÁLŮ

Grafická označení, slovně-grafická označení, vlastní jména a jiná označení rozlišujícího charakteru umístěná na webové stránce podléhají autorskému právu a dalším předpisům týkajícím se ochrany duševního vlastnictví. Firma DK-PROF má výhradní práva využívat tyto znaky a označení na území kde distribuuje své výrobky.
Webové stránky firmy DK-PROF jsou právně chráněny a porušování těchto práv bude působit vstoupením na cestu soudního řízení proti osobám nebo subjektům porušujícím tyto práva.
Firma DK-PROF si vyhrazuje veškerá práva k webové stránce, její grafickým prvkům, uspořádání stránek a jakýmkoliv dalším jejím prvkům.
Je možné využívání k publikování dokumentů a grafik umístěných na stránkách servisu DK-PROF za podmínky získání souhlasu a autorizace firmy DK-PROF. Povoluje se nakládání, promítání, kopírování a poskytování materiálů jiným osobám v rozsahu povoleného osobního užívání, za podmínky, že se materiály neupravují.

DANE OSOBOWE

Když budete navštěvovat webové stránky firmy DK-PROF můžete být požádání o uvedení osobních údajů. Tyto informace se uvádí dobrovolně. Neuvedení informace způsobí zastavení prováděného úkonu, pro který informace jsou nezbytné.
Informace, které poskytujete jsou důvěrné a nebudou poskytovány třetím osobám. Tyto údaje se budou využívat výhradně k technickému řízení servisu obsluhy klientů a pro marketingový účel výhradně v nutném rozsahu. Osobní údaje se předávají institucím a státním úřadům jen v případech stanovených v národních právních předpisech.
S výjimkou osobních údajů sloužících Vaši identifikaci, zpracovaných v souladu s pokyny prohlášení o soukromí, nepovažujeme je za důvěrné.
Posílajíc jakékoliv informace, údaje nebo materiály s výjimkou osobních údajů sloužících Vaši identifikaci, zpracovaných v souladu s pokyny prohlášení o soukromí, nepovažujeme je za důvěrné a podléhající právní ochraně. Zároveň souhlasíte s využíváním těchto údajů firmou DK-PROF.