RODO25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać unijne Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które zastąpiło przepisy dotychczasowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. To największa od dwudziestu lat zmiana w przepisach dotyczących tej tematyki. Nowe regulacje mają zwiększyć ochronę Państwa danych osobowych między innymi poprzez wprowadzenie dodatkowych praw Państwu przysługujących oraz obowiązków dla podmiotów, które przetwarzają dane. Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczenia jakie stosujemy, zapewniały jak najwyższy poziom ochrony oraz minimalizowały ryzyko ich naruszenia.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem danych osobowych jest DK-PROF sp. z o.o., Biczyce Dolne 185, 33-395 Chełmiec, NIP: 734-325-33-59.

Jak mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych?

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych, mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@dk-prof.eu

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez DK-PROF w celach:
a) marketingu produktów i usług własnych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni
b) zawarcia umowy, wykonania umowy, zmiany umowy – na podstawie Art. 6 ust.1 lit.b
c) realizacji usługi gwarancyjnej/reklamacyjnej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b
e) uczestnictwa w promocjach, programie lojalnościowym, konkursie oraz innych działań marketingowych (w tym subskrypcji do newslettera) na podstawie Art 6 ust. 1 lit. A

Jakie prawa Państwu przysługują?

Posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych. Przysługuje Państwu również prawo do żądania usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych. Ze wskazanych praw mogą Państwo korzystać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celach wymienionych powyżej, podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne do zrealizowania danego celu. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe, np. zawarcie umowy sprzedaży stolarki budowlanej. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak cofnąć zgodę?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą wyrażoną zgodę w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać oświadczenie pocztą elektroniczną na adres Iod@dk-prof.eu lub pocztą tradycyjną na adres: DK-PROF Sp. z o.o Biczyce Dolne 185, 33-395 Chełmiec. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w każdej chwili, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez DK-PROF jest legalne.

Kiedy i komu możemy przekazać Państwa dane?

Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora, zleceniobiorcy świadczący na rzecz Administratora usługi zarządcze, marketingowe, prawne, informatyczne, podmioty współpracujące z DK-PROF oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

OŚWIADCZENIE

Niniejszym wnioskiem (właściwe podkreślić):
a) wyrażam chęć skorzystania z prawa do wyrażenia sprzeciwu wynikającego z artykułu 21 Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 ws prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
b) wycofuję wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych, wynikającego z artykułu 7 Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 ws prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………..
Adres:………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu: ……………………………………………………………………………….

Przyjmuję do wiadomości, iż na potrzeby rozptrzenia wniosku i jego dalszej realizacji, może być wymagane podanie dodatkowych danych mnie identyfikujących, przez co wymagany będzie kontat ze mną. Na powyższe wyrażam zgodę

……………………………………….
Data i podpis