logo_apn

DK-PROF udeľuje certifikát autorizovaného montážneho bodu.

Súčasťou firemnej politiky DK-PROF je s cieľom zvýšiť úroveň spokojnosti zákazníkov realizácia programu priebežného vzdelávania určeného pre obchodných partnerov. Program zahŕňa dva druhy školení: produktové a montážne. Produktové školenia sú určené ku komplexnému prehĺbeniu znalostí výrobkov DK-PROF, produktových noviniek a technických riešení používaných vo výrobkoch spoločnosti. Montážne školenie má na druhej strane praktický charakter a jehoi cieľom je zlepšiť zručnosti obchodných partnerov v oblasti inštalácie garážových brán, roliet a iných výrobkov vyrábaných v DK-PROF.
Produktové a montážne školenia sa vykonávajú po celý rok a ich termíny sú dohodnuté podľa potrieb obchodných partnerov.

Ocenením znalostí a zapojenia montážnych tímov, ktoré bezchybne nainštalujú garážovú bránu počas školenia je udelenie certifikátu Autorizovaný montážny bod DK-PROF. Tento certifikát potvrdzuje profesionalitu a je zárukou bezchybného fungovania garážovej brány a externých žalúzií DK-PROF, čo má pre koncových užívateľov veľký význam.

“Naša skúsenosť ukazuje, že správny montážny postup pri inštalácii brány sa priamo premieta do zníženia úrovne poruchovosti a tým pádom znižuje počet reklamácií týkajúcich sa fungovania brány. Preto kladieme na montážne školenia veľký dôraz. Našim partnerom poskytujeme takisto odbornú podporu a množstvo inštruktážnych tlačených materiálov a videí.“ – hovorí Jarosław Skoczeń, riaditeľ oddelenia rozvoja predaja spoločnosti DK-PROF.

Počas najbližšieho školenia montážna firma TOM-ZAUN z Kostrzyna nad Odrou vykoná montáž segmentovej brány pod kontrolou špecialistov z DK-PROF. Správne vykonaná montáž zaručuje získanie štatútu Autorizovaného ontážneho bodu DK-PROF. Štatút bude potvrdený príslušným certifikátom.

Vyzývame všetkých obchodných partnerov, ktorí majú záujem o získanie certifikátu Autorizovaného montážneho bodu DK-PROF, aby nám oznámili záujem o samostatnú montáž brány v priebehu našich školení.